1. Schenken
  2. Erven

Schenken

Je kunt op vele manieren een schenking doen en in beginsel aan iedereen die je maar wilt. Of je over een gekregen schenking belasting moet betalen hangt af van:

  • de hoogte van de schenking én
  • het doel van de schenking én
  • de relatie tussen de schenker en de verkrijger.

In onderstaande tabel staat wat de hoogte van het vrijgestelde schenkingsbedrag is in combinatie met je relatie met de schenker en het doel van de schenking. Je dient de tabel als verkrijger van een schenking te lezen.

 

Wat is uw relatie
met de schenker?

Uw maximale
vrijstelling in 2018

Waarvoor moet u
de schenking
gebruiken?

U bent een kind.

€ 5.363 (jaarlijks)

beslist u zelf

U bent een kind tussen de 18 en 40 jaar.*

€ 25.731 (eenmalig)

beslist u zelf

€ 53.602 (eenmalig)

een dure studie

U bent een kind tussen de 18 en 40 jaar.*

€ 100.800 (eenmalig)

uw eigen woning (bijvoorbeeld aankoop, onderhoud/ verbetering of aflossen op hypotheek)

De schenker is een ander dan uw ouder, bijvoorbeeld een oom, tante, of uw grootouders.

€ 2.147 (jaarlijks)

beslist u zelf

€ 100.800 (eenmalig, u bent tussen de 18 en 40 jaar)

uw eigen woning (bijvoorbeeld aankoop, onderhoud/ verbetering of aflossen op hypotheek)

Tabel 1

* Ben je 40 jaar of ouder, maar is je partner jonger dan 40 jaar? Dan geldt deze vrijstelling ook voor jou.

 

Wanneer je een schenking ontvangt die groter is dan de genoemde vrijgestelde bedragen óf niet voor het benoemde doel gebruikt wordt, dan moet je schenkbelasting betalen. Je bepaalt dan eerst het vrijgestelde bedrag in de bovenstaande tabel en haalt dit bedrag van de schenking af. Over het bedrag dat daarná overblijft moet je belasting betalen. De hoogte van deze belasting is weer afhankelijk van je relatie tot de schenker en de hoogte van het bedrag. Het tarief waar je voor aangeslagen wordt wanneer je meer krijgt dan het vrijgestelde bedrag vind je in onderstaande tabel.

 

Waarde schenking 2018

Tariefgroep I:
partner en (pleeg)kinderen

Tariefgroep Ia :
kleinkinderen en
verdere afstammelingen

Tariefgroep II:
overigen

€ 0 - € 123.248

10%

18%

30%

€ 123.249 en meer

20%

36%

40%

Tabel 2

 

Rekenvoorbeeld: je bent 28 jaar en ontvangt een schenking van een oom van € 140.000. Deze schenking wil je volledig gebruiken voor de aankoop van een woning. Uit tabel 1 blijkt dat een bedrag van € 100.800 vrijgesteld is van belasting omdat je tussen de 18 en 40 jaar oud bent. Daarbij gebruik je de schenking voor de aankoop van een woning en heb je recht op de vrijstelling van € 100.800. De rest van de schenking (€ 39.200) is wel belast. Uit tabel 2 blijkt dat hierover nog 30% belasting betaald moet worden omdat de oom onder de groep ‘overigen’ valt. Dit betekent dat je nog 30% belasting over € 39.200 moet betalen (= € 11.760). Van de totale schenking van € 140.000 houd je dus ‘netto’ € 128.240 over.

Stel dat je de genoemde schenking van de oom niet gebruikt voor een eigen woning, dan is slechts € 2.147 vrijgesteld van belasting (zie tabel 1). Dit betekent dat er over € 140.000 - € 2.147 = € 137.853 belasting betaald moet worden. Tot € 123.248 (zie tabel 2) is dit 30%, ofwel 30% x € 123.248 = € 36.974. Over het meerdere van de schenking (€ 137.853 - € 123.248 = € 14.605) moet nog eens 40% belasting betaald worden, ofwel 40% x € 14.605 = € 5.842. Kortom, wanneer je de schenking van de oom niet gebruikt voor de eigen woning, moet je in totaal € 36.974 + € 5.842 = € 42.816 aan belasting betalen. Van de gekregen schenking van € 140.000 blijft dan (ná belasting) nog geen € 100.000 over. Het is daarom belangrijk wat je met de schenking gaat doen.

Tot slot: heb je vragen over het doen van een schenking, de vrijgestelde bedragen, de schenkbelasting en wat handig is in jouw situatie? Heb je behoefte aan een zogenaamd schenkplan of wil je een schenking op papier doen? Dan help ik je graag. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en zonder kosten.

Kosten:

Advies met betrekking tot schenken: € 79,- (per adviesuur, excl. BTW).  

Voor meer informatie over schenken verwijs ik je naar de site van de belastingdienst.

 

Erven

Overlijden is een onderwerp waar men liever niet over praat. Natuurlijk is dit begrijpelijk, maar het neemt niet weg dat het wel een belangrijk onderwerp is en eens in de zoveel tijd besproken móet worden. Wanneer er gesproken wordt over jouw financiële situatie ontkom je er niet aan ook het mogelijke overlijden en, belangrijker nog, de gevolgen daarvan te bespreken. Hoe laat ik mijn partner en/ of kinderen achter? Wat gebeurt er met mijn woning en hypotheek? Wat gebeurt er met mijn pensioen? Moeten mijn directe nabestaanden hun uitgavenpatroon aanpassen? Hoeveel erfbelasting moet er betaald worden? Allemaal vragen waar in de praktijk slechts een enkeling het antwoord op weet. 

Wanneer gesproken wordt over een hypotheek of over pensioen is het voor veel mensen logisch dat ook overlijden besproken wordt. Maar vaak is dit een momentopname en wordt er daarna bijna nooit meer naar gekeken. Toch wil bijna iedereen dat zijn of haar partner en kinderen ‘goed’ achtergelaten worden mocht men onverhoopt komen te overlijden. Laat je daarom eens in de paar jaar voorlichten om niet verrast te worden door je eigen situatie.

Wanneer je een bedrag erft hoef je niet over dat volledige bedrag erfbelasting te betalen. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van je relatie tot de overledene en de hoogte van jouw erfdeel.

In onderstaande tabel vind je de bedragen die vrijgesteld zijn van erfbelasting.

     

Uw relatie met de overledene. U bent:

Bedrag vrijstelling 2018

Partner

€   643.194

Kind of kleinkind

€     20.371

Ouder

€     48.242

Kind met handicap

€     61.106

Andere erfgenaam (waaronder broer en zus)

€       2.147

   

Tabel 3

Let op: het begrip ‘Partner’ wordt in het wetboek op verschillende manieren omschreven. Zo zijn samenwonenden niet per definitie partners van elkaar en hebben ze niet altijd recht op de genoemde vrijstelling in tabel 3. Wil je weten wat met een partner bedoeld wordt in relatie tot erfbelasting? Kijk dan op de site van de belastingdienst

Wanneer je een erfenis krijgt die groter is dan de genoemde vrijgestelde bedragen in tabel 3, dan moet je over het meerdere erfbelasting betalen. Het bedrag aan belasting dat je moet betalen is afhankelijk van je relatie met de overledene. In onderstaande tabel vind je de tarieven waarvoor je aangeslagen kunt worden.

 

Waarde erfenis 2018

Tariefgroep I:
partner en (pleeg)kinderen

Tariefgroep Ia :
kleinkinderen en
verdere afstammelingen

Tariefgroep II:
overigen

€ 0 - € 123.248

10%

18%

30%

€ 123.249 en meer

20%

36%

40%

Tabel 4

Rekenvoorbeeld: ná het overlijden van je vader ontvang je als kind een erfenis. Je bent samen met je moeder, één broer en één zus. Je ouders waren in gemeenschap van goederen gehuwd. De totale waarde van de bezittingen van je ouders bedroeg ten tijde van het overlijden € 400.000. Dit bedrag bestaat uit de waarde van de eigen woning, spaargeld en overige bezittingen van vader en moeder.

De helft van het totale bezit van € 400.000 is van je moeder en valt daarmee buiten de nalatenschap. De andere helft (€ 200.000) is de nalatenschap van je vader en wordt op basis van het erfrecht verdeeld over je moeder, broer en zus en jouzelf. De nalatenschap van vader moet daarom door vieren gedeeld worden. Jullie erven ieder € 50.000. Uit tabel 3 blijkt dat kinderen over € 20.371 geen belasting hoeven te betalen. Dan resteert nog € 50.000 - € 20.371 = € 29.629. Hierover moeten jij en je broer en zus (zie tabel 4) 10% erfbelasting betalen, ofwel € 2.963 per persoon.  Deze belasting wordt normaliter betaald door moeder en niet door de kinderen, aangezien moeder  de beschikking krijgt over de gelden. De kinderen krijgen hun erfdeel normaliter pas ná het overlijden van moeder. Moeder zelf erft dus ook € 50.000 en hoeft hierover geen erfbelasting te betalen gezien haar vrijstelling (zie tabel 3).

Tot slot: heb je vragen over het erfrecht, de vrijgestelde bedragen en  de erfbelasting? Heb je behoefte aan inzicht in jouw situatie? Wil je schenken om daarmee op termijn de erfbelasting te verlagen? Dan help ik je graag. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en zonder kosten.

Kosten:

Advies met betrekking tot erven: € 79,- (per adviesuur, excl. BTW).  

Voor meer informatie over schenken verwijs ik je naar de site van de belastingdienst

 

 

Samenwerkende partners (onder andere):

© 2018 GJH Financieel Advies | Dienstverleningsdocumenten | Algemene Voorwaarden | Links
Back to Top